PROGRESS Sp. z o. o.
41-706 Ruda Śląska
ul. 1-go Maja 49/6
NIP 641-235-58-10
KRS 0000208370
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 50.000 zł
Telefon: (32) 24-34-027
Fax: (32) 24-34-027

Doradztwo prawne

Świadczymy usługi z zakresu prawa cywilnego tj.:
 • opracowujemy projekty umów prawa cywilnego i handlowego, w tym umowy sprzedaży, dzierżawy, i leasingu rzeczy ruchomych, nieruchomości i praw, umowy cesji, umowy franchisingowe i licencyjne.
Oferujemy kompleksową pomoc prawną w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Polsce.
Zapewniamy klientom stałą i doraźną pomoc prawną we wszystkich kwestiach z zakresu prawa pracy, obejmujących między innymi następujące zagadnienia:
 • umowy o pracę i kontrakty menedżerskie,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • układy zbiorowe, regulaminy i inne przepisy dotyczące zatrudnienia,
 • rozwiązywanie umów o pracę,
 • opinie prawne i ekspertyzy z zakresu prawa pracy,
 • negocjacje zbiorowe,
 • spory z pracodawcą, w tym prowadzenie spraw przed sądem pracy.
PROGRESS Sp. z o.o. zajmuje się obsługą prawną klientów w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Nasze działania w tym zakresie w szczególności obejmują:
 • całościowe doradztwo dotyczące ochrony praw autorskich, patentowych, znaków towarowych i wzorów użytkowych,wyłącznego prawa do odmiany roślin
 • opracowywanie umów licencyjnych i innych porozumień w zakresie obrotu prawami własności intelektualnej,
 • usługi doradcze w zakresie rejestracji praw własności przemysłowej na szczeblu krajowym,
 • sądowa ochrona praw własności intelektualnej.
Nasza Spółka zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym związanym z nabywaniem, najmem lub dzierżawą oraz zagospodarowaniem nieruchomości. Dla naszych Klientów w szczególności:
 • prowadzimy analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości, w tym umowy z jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa,
 • nadzorujemy przebieg postępowań koniecznych do uzyskania pozwoleń i decyzji niezbędnych w procesie budowlanym,
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy o roboty budowlane,
 • opracowujemy optymalne rozwiązania dotyczące nabywania nieruchomości przez podmioty gospodarcze z udziałem zagranicznym.
Prawnicy współpracujący ze Spółką PROGRESS doradzają także w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, a w szczególności zajmują się:
 • przygotowywaniem opinii,
 • reprezentowaniem klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym w zakresie uzyskaniem indywidualnych pozwoleń, zezwoleń, licencji i certyfikatów.
 • Prawnicy udzielają porad na temat różnych kwestii prawnych, w tym dotyczących prawa budowlanego.