PROGRESS Sp. z o. o.
41-706 Ruda Śląska
ul. 1-go Maja 49/6
NIP 641-235-58-10
KRS 0000208370
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 50.000 zł
Telefon: (32) 24-34-027
Fax: (32) 24-34-027

Windykacja

Zwracamy się z ofertą windykacji Państwa wierzytelności głównych i odsetkowych. Specjalizujemy się w windykacji wszelkich należności wynikających z prowadzonej przez Państwo działalności gospodarczej. Bez znaczenia jest przy tym liczba zadłużonych u Państwa podmiotów i ich lokalizacja na terenie kraju.
Kluczowym elementem naszej propozycji jest kompleksowe zarządzanie należnościami klientów oraz windykacja przysługujących im wierzytelności w oparciu o różnorodne i sprawdzone techniki. Każde zadanie wykonujemy do uzyskania ostatecznego wyniku. W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu również wspieranie organizacji Państwa wewnętrznych struktur windykacyjnych.
Warunki finansowe uzgadniamy podczas bezpośrednich rozmów i nie odbiegają one od realiów rynkowych, a często są od nich znacznie korzystniejsze.
W zależności od charakteru oraz ilości podmiotów, których wierzytelności kierujecie Państwo do windykacji, po skutecznym zakończeniu procedur windykacyjnych jesteśmy w stanie przekazać Państwu od 40 do 60% wartości zbywanych należności odsetkowych, za należności główne proponujemy od 80 do 95% wartości należności. PROGRESS Sp. z o.o. może wypłacić Państwu zaliczkę na poczet odzyskanych od Dłużnika należności, co oznacza uzyskanie środków pieniężnych przed ich faktycznym odzyskaniem. Z naszymi klientami rozliczamy się na bieżąco w zakresie skutecznie zwindykowanych kwot.
Zwracamy także uwagę na fakt, że nie pobieramy stałych zryczałtowanych opłat z tytułu kosztów obsługi kancelaryjnej.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o sporządzenie zestawienia wierzytelności (z podaniem kwoty i nazwy dłużnika), które mają być zbyte lub podlegać windykacji i przekazania go nam jako podstawę do dalszych rozmów. Zestawienie prosimy przesłać na nr tel./fax (32) 24-34-027.